Digital clock

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
Ζωγράφου
Ι.Μ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΙΝΔΡΟ


Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος 27 Δεκεμβρίου

Ημερομηνία εορτής: 27/12/2013Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος
Τύπος εορτής: Σταθερή.
Εορτάζει στις 27 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Πολιούχος: Σκύδρα
Άγιοι που εορτάζουν: Αγιος Στεφανος Ο Πρωτομαρτυρας Και ΑρχιδιακονοςΛόγων στεφάνοις, οἷα τιμίοις λίθοις,
Στέφω Στέφανον, ὃν προέστεψαν λίθοι.
Εἰκάδι λαΐνεος Στέφανον μόρος ἑβδόμῃ εἷλεν.
Βιογραφία
Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους μεταξύ των επτά διακόνων, που εξέλεξαν οι πρώτοι χριστιανοί για να επιστατούν στις κοινές τράπεζες των αδελφών, ώστε να μη γίνονται λάθη και τους χειροτόνησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αν και κουραστική η ευθύνη του επιστάτη για τόσους αδερφούς παρ’ όλα αυτά ο Στέφανος έβρισκε καιρό και δύναμη για να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και όπως αναφέρει η Αγία Γραφή: «Στέφανος πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ».(Πραξ. Αποστόλων, στ΄8-15, ζ΄1-60). Δηλαδή ο Στέφανος, που ήταν γεμάτος πίστη και χάρισμα ευγλωττίας δυνατό, έκανε μεταξύ του λαού μεγάλα θαύματα, που προκαλούσαν κατάπληξη και αποδείκνυαν την αλήθεια του χριστιανικού κηρύγματος.

Ο Στέφανος είχε αφιερώσει τη ζωή του στο κήρυγμα του ευαγγελικού λόγου και στη φιλανθρωπική δράση. Για τη προσφορά και τις αρετές του τιμήθηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Με το χάρισμα αυτό θεράπευε ασθενείς και αποδείκνυε τη δύναμη του Χριστού. Με τη βαθιά θεολογική του κατάρτιση ανέτρεπε εύκολα τις κακοδοξίες των Ιουδαίων για το έργο του Χριστού, προκαλώντας την οργή και το φθόνο τους.

Οι Ιουδαίοι, όμως, καθώς ήταν προκατειλημμένοι, εξαπέλυσαν συκοφάντες ανάμεσα στο λαό, που διέδιδαν ότι άκουσαν το Στέφανο να βλαστημεί το Μωϋσή και το Θεό. Με αφορμή, λοιπόν, αυτές τις συκοφαντίες, που οι ίδιοι είχαν ενσπείρει, άρπαξαν με μίσος το Στέφανο και τον οδήγησαν μπροστά στο Συνέδριο, τάχα για να απολογηθεί. Η απολογία του Στεφάνου υπήρξε πρότυπο τόλμης και θάρρους. Χωρίς να φοβηθεί καθόλου, εξαπέλυσε λόγια - κεραυνούς εναντίον των Ιουδαίων. Και από υπόδικος, ορθώθηκε θυελλώδης ελεγκτής και κατήγορος. Τότε ακράτητοι από το μίσος οι Ιουδαίοι, τον έσυραν έξω από την πόλη, όπου τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό. Εκεί φάνηκε και η μεγάλη συγχωρητικότητα του Στεφάνου προς τους εχθρούς του με τη φράση του, «Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην». Κύριε μη λογαριάσεις σ’ αυτούς την αμαρτία αυτή.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδες σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ὁ Δεσπότης χθὲς ἡμῖν, διὰ σαρκὸς ἐπεδήμει, καὶ ὁ δοῦλος σήμερον, ἀπὸ σαρκὸς ἐξεδήμει· χθὲς μὲν γάρ, ὁ Βασιλεύων σαρκὶ ἐτέχθη, σήμερον δέ, ὁ οἰκέτης λιθοβολεῖται· δι᾽ αὐτὸν καὶ τελειοῦται, ὁ Πρωτομάρτυς καὶ θεῖος Στέφανος.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ἀπόστολε Χριστοῦ, Διακόνων ὁ πρῶτος, Πρωτόαθλε σοφέ, τῶν Μαρτύρων ἀκρότης, ὁ κόσμου τὰ πέρατα, ἁγιάσας τοῖς ἄθλοις σου, καὶ τοῖς θαύμασι, ψυχὰς ἀνθρώπων λαμπρύνας, τους τιμῶντάς σε, ῥῦσαι παντοίων κινδύνων, πανεύφημε Στέφανε.

Ἕτερον Κάθισμα
Ἦχος δ’. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ.
Τὴν τοῦ Πνεύματος πηγήν, ἐν τῇ καρδίᾳ μυστικῶς, κεκτημένος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Πρωτομάρτυς ἀληθῶς, τῶν Ἰουδαίων ἀπήλεγξε τὴν αὐθάδειαν, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς, τόν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, ἀναβλαστήσαντα, τῷ τῆς σοφίας καὶ χάριτος πληρώματι, πεπληρωμένος ὁ ἔνδοξος. Ἀλλ' ὦ Τρισμάκαρ, τοὺς σὲ τιμῶντας, σῷζε θείαις πρεσβείαις σου.

Ὁ Οἶκος
Ὡς ἀστὴρ φαεινὸς σήμερον συνεξέλαμψε, τῇ Γεννήσει Χριστοῦ, ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος, ἀστράπτων καὶ φωτίζων τὰ πέρατα ἅπαντα, τῶν Ἰουδαίων μόνον ἠμαύρωσε τὴν πᾶσαν δυσσέβειαν, σοφίας λόγοις τούτους διελέγξας, ἀπὸ τῶν Γραφῶν διαλεγόμενος, καὶ πείθων τούτους, τὸν γεννηθέντα ἐκ τῆς Παρθένου Ἰησοῦν, Υἱὸν αὐτόν εἶναι Θεοῦ, κατῄσχυνε τούτων τὴν ἀσεβῆ κακουργίαν, ὁ Πρωτομάρτυς καὶ θεῖος Στέφανος.

Μεγαλυνάριον
Πρῶτος Διακόνων ἀναδειχθείς, πρῶτος τοῦ Δεσπότου, ἐχρημάτισας μιμητής· ὅθεν Ἀθλοφόρων, πρωτεύων Πρωτομάρτυς, τύπος αύτοῖς ἐγένου, πρώταθλε Στέφανε.
Ακούστε το απολυτίκιο!


ΠΗΓΗ....saint.gr

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο


Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Σχηματισμός έξι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, αποτελούμενος από τέσσερα F-4 και δύο F-16, παραβίασε στις 15:14 το FIR ΑΘΗΝΩΝ μεταξύ Σάμου και Χίου. Τα τέσσερα F-4 του σχηματισμού πραγματοποίησαν στις 15:29 υπέρπτηση πάνω από τη νησίδα Ανθρωποφάγοι του νησιωτικού συμπλέγματος Φούρνων στα 2.600 πόδια.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα βλέπει η Morgan Stanley

Θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα βλέπει η Morgan Stanley: Ο οίκος καταγράφει σειρά θετικών εξελίξεων για την ελληνική οικονομία, όπως τα σημάδια ότι η ύφεση επιβραδύνεται και η ανταγωνιστικότητα αποκαθίσταται

Μαύρες οι προβλέψεις των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων για Ελλάδα

Μαύρες οι προβλέψεις των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων για Ελλάδα: Ποσοστό 54% των ερωτηθέντων προβλέπουν ακόμη ότι οι Γερμανοί τουρίστες θα αποφύγουν την Ελλάδα, φοβούμενοι απεργίες και διαδηλώσεις

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Βραζιλία: Πώς αντιδρά μια γυναίκα οδηγός τζιπ που προκαλείται από μοτοσικλετιστή...

Βραζιλία: Πώς αντιδρά μια γυναίκα οδηγός τζιπ που προκαλείται από μοτοσικλετιστή...

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ.. •            ΠΕΡΙ ΤΗΣ    ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ..

  Η ανωνυμία είναι ο αέρας της ελευθερίας του διαδικτύου. Όπως ο πολίτης δεν ψηφίζει επώνυμα, έτσι και κανείς νόμος δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να μιλά και να εκφράζει την άποψη του μόνο επώνυμα! Η ανωνυμία στα blogs είναι η καθημερινή ψήφος του πολίτη. Είναι η ελευθερία του απέναντι στη διαπλεκόμενη δημοσιογραφία και στην παντοκρατορία των παραδοσιακών μίντια. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, να χρησιμοποιεί διαδραστικά την επικοινωνία και να μιλά ελεύθερα για όλους και για όλα.. Ποιος ανόητος νομίζει ότι μπορεί να του αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα;

 • Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

  Real.gr - Οικονομία - Εξαιρέθηκαν από το φόρο πολυτελείας τα σκάφη

  Real.gr - Οικονομία - Εξαιρέθηκαν από το φόρο πολυτελείας τα σκάφη

  Κοντινό άστρο είναι το αρχαιότερο γνωστό στο Σύμπαν - Ειδήσεις - Επιστήμη-Τεχνολογία - in.gr

  Κοντινό άστρο είναι το αρχαιότερο γνωστό στο Σύμπαν - Ειδήσεις - Επιστήμη-Τεχνολογία - in.gr

  Γεννήθηκε εν πτήσει, απέκτησε το όνομα αεροσυνοδού - Ειδήσεις - Περίεργα - in.gr

  Γεννήθηκε εν πτήσει, απέκτησε το όνομα αεροσυνοδού - Ειδήσεις - Περίεργα - in.gr

  Συνάντηση των κυβερνητικών εταίρων στη σκιά της βίας - Ειδήσεις - Ελλάδα - in.gr

  Συνάντηση των κυβερνητικών εταίρων στη σκιά της βίας - Ειδήσεις - Ελλάδα - in.gr

  Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

  Δύο νέες αεροπορικές θα πετάνε στο Μακεδονία

  Δύο νέες αεροπορικές θα πετάνε στο Μακεδονία: Αύξηση της επιβατικής κίνησης το 2012 στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Ποιοι ήταν οι καλύτεροι επισκέπτες από το εξωτερικό. Θετικές οι προβλέψεις και για το 2013

  Ιερώνυμος: Δίνουμε την εκκλησιαστική γη σε όσους θέλουν να γίνουν αγρότες

  Ιερώνυμος: Δίνουμε την εκκλησιαστική γη σε όσους θέλουν να γίνουν αγρότες: Μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για τον πλησίον που έχει ανάγκη, στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τα Χριστούγεννα